Duwa And Taweez

     2. MIAN  AUR BIWI KI MOHABBAT KE LIYE TAWEEZ

MIAN BIWI KE MOHABBAT KE LIYE IS NAKSH KO ZAFRAAN (SAFFRON) SE LIKH KAR KISE MITHE CHEEZ JAISE SHARBAT WAGAIRA ME GHOL KAR KHAI YA PIYE ! IS AMAL KO 21 DIN TAK LAGATAR KARE-INSHAHALLAH KAMYABI MILEGE

 

NAKSH YE HAI-   

Urdu me likheyn -

ﻪﻣ            ﻯ      ﮏﻠﻣ      ﮧﺼ      ﮧﻀ

ﻉ      ﻭ      ﻭﻭﻉ          ﻉﻃ               ﻃ     
ﷲﺍ         ﻢ     ﺭ    ﻮ   ﺮ    ﻮﻮ ﻂ ﻂ    ﻉ
3.MOHABBAT KA NAKSH

Mian biwi ki mohabbat ko b karkar rakhne aur zyadti karne ke liye ye naksh ajibo garib asar rakhta hai ! koi aurat is taweez ko apne paas rakhe ya gale me pahan le to mard us ka gulam ho jai ga aur agar aadmi apne paas rakhe to aurat us ki gulam ho jai ge !

NAKSH YE HAI-   

Urdu me likheyn -

ﺎﻬﮩﻟﺎﻳﻰﻟﺍﻭﺑﻌﻣﺎﻣﺎﺟﻋﺎﺻﺞﻋﺎﺻﺎﻣﺞﺣﺎﻣﺎﻣﻉﻭﻟﻁﺎﻳﺎﺛﻟﺣﻣﺎﺳﻳ

 

ﮞﻼﻓﻥﺑﮞﻼﻓﺏﺣﻟﺍﺎﺣﻭﻟﺍﺎﺣﻭﻟﺍﺎﺣﻭﻠﺍﻝﺟﻌﺑﺍﻝﺟﻌﺑﺍﻝﺟﻌﺑﺍﻻﺣﻟﺍﻻﺣﻟﺍﻻﺣﻟﺍ

ﻥﻳﺳﻟﻣﺪ ﻥﻳﺴﺎﺒﺍ  ﻥﻳﺑﻣ ﻯﺍﻰﻣﺍﻝﺴ  ﺭﻟ ﺖﺪﺎﺻﻮﺍﺎﻳﮬﺍﺲﺎﻳﮪﺍ

1.Jo sure zaaryaat pachattar baar padhe daulat be shumaar paye !

2.Agar sure najam 21 baar padhe har hajat pure ho ge !

 

WWW.ISLAM92.COM